Každý řidič musí být, mimo dalších požadavků, zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel. Zdravotní způsobilost posuzuje lékařská prohlídka na řidičský průkaz a v toto článku uvádím některá pravidla, kterými se posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel řídí.

Pravidelné prohlídky seniorů od 65 let

Zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích stanoví (§ 78, odstavec 3), že držitel řidičského oprávnění skupiny A, B nebo T se podrobí lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky (platnost 2 roky se počítá od poslední lékařské prohlídky!).

Držitel řidičského oprávnění skupiny C, C+E, D nebo D+E pak od 50 let musí lékařskou prohlídku a posouzení zdravotní způsobilosti podstoupit každý rok. Lékařskou prohlídku na řidičský průkaz je nutné takto absolvovat i když řídí motorové vozidlo pouze pro svojí potřebu a navíc v určitých případech je dokonce nezbytné i vyšetření dopravně psychologické (§ 87a, odstavec 1).

V případě potřeby si posuzující lékař může vyžádat další odborná vyšetření (např. oční, neurologie, ortopedie, dopravně psychologické a další) a na základě kterých může být platnost posudku i kratší (§ 87, odstavec 4) a stanoví termín další lékařské prohlídky.

Samotné posuzování zdravotní způsobilosti upravuje vyhláška č. 277/2004 Sb. o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. V její příloze jsou uvedeny i stavy a vady, které zdravotní způsobilost omezují, nebo vylučují.

Dále existují tzv. harmonizované kódy upravující přesněji zdravotní způsobilost zjištěnou při lékařské prohlídce na řidičský průkaz (jsou uvedeny v řidičském průkazu pod bodem 12. na jeho zadní straně). Uvádíme některé nejčastěji používané kódy:

01Ochrana nebo korekce zraku
01.01Brýle
01.02Kontaktní čočky
02Sluchové pomůcky/komunikační pomůcky
02.01Sluchové pomůcky pro jedno ucho
02.02Sluchové pomůcky pro obě uši
05Omezení jízdy (povinná doplňující podmínění nebo omezení řidičského oprávnění)
05.01Omezení jízdy podle denní doby (například jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce)
05.02Omezení jízdy v okruhu …. km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu
05.06Bez přívěsu

Prohlídka při zadržení řidičského průkazu

K zákazu řízení nejčastěji dochází při získání 12 bodů (vybodování) nebo uložením zákazu řízení (úřad, soud). Před opětovným vydáním řidičského průkazu pak lékařská prohlídka předchází dopravně psychologickému vyšetření (to se provádí v případě vybodovaní a zákazu řízení na 6 a více měsíců).

A navíc, pokud byl zákaz řízení delší než 1 rok, je povinností žadatele znovu složit zkoušku odborné způsobilosti (autoškola), jen samotná lékařská prohlídka na řidičský průkaz a dopravně psychologické vyšetření nestačí.

 
K vyšetření se objednejte v ordinačních hodinách na telefonu 382 503 254.

 

Co s sebou na prohlídku?

K prohlídce na řidičský průkaz se objednejte v dostatečném předstihu. V den vyšetření s sebou přineste moč, občanský průkaz a případně brýle nebo sluchadlo. Posudek o zdravotní způsobilosti není potřeba předem tisknout ani vyplňovat, vystavíme vám jej v rámci vyšetření! Cena vyšetření se řídí aktuálně platným ceníkem.

MUDr. Matouš Novák