EKG: základní svody

Tento článek stručně pojednává o tom nejdůležitějším a nejzákladnějším v EKG – svodech – jak vznikají a jak se nazývají.

V dnešní době se nejčastěji používá 12-ti svodový EKG záznam. 6 svodů končetinových a 6 svodů hrudních. Existují i svody jícnové a další svody hrudní, ale to už není onen pověstný „bazál“.

 

Obrázek výše ukazuje pohledy na srdce ve frontální rovině, tak jak je poskytují základní končetinové svody podle Goldberga (označené modře) a Einthovena (označené zeleně). Stručně jsou popsány v textu.

 

Končetinové svody

Bipolární svody vymyslel William Einthoven, označil je římskými číslicemi (I, II a III) a uspořádal je do trojúhelníku se srdcem uprostřed. Svody mají danou polaritu a pokud se tedy akční potenciál šíří směrem ke kladné elektrodě, tak EKG přístroj kreslí kladnou křivku.

Já si pamatuju polaritu svodů následovně:
svod I+ na levé ruce
svod II+ na levé noze
svod III+ na levé noze

Autorem unipolárních svodů je pan Goldberg. Ty vymyslel zapojením všech svodů přes velké odpory, tím vznikla indiferentní elektroda. Proti této elektrodě porovnával jednotlivé končetinové svody. Získal tak další „pohled“ na srdce. Svody se označují jako aVL, aVF, aVR – písmeno a značí, že svod je augmentovaný = zesílený.

To je tedy 6 základních pohledu na srdce ve frontální rovině. Zásadní pro správné hodnocení EKG křivky je i jejich správně nasazení na pacienta, záměna se stane raz dva. Tedy: červený svod na pravou ruku, černý svod na pravou nohu, zelený je jakože tráva vlevo dole (na noze), no a žlutý to je sluníčko 🙂 vlevo nahoře (levá ruka). Pro rozšíření pohledu i v horizontální rovině jsou nutné ještě svody hrudní.

Hrudní svody

Je jich v základním provedení 6 standardních. Označují se V1 – V6 a kladná výchylka se na nich píše, když akční potenciál jde směrem k nim. Na pacientův hrudník se přikládají následovně:
V1 – 4. mezižebří vpravo,
V2 – 4. mezižebří vlevo,
V3 – mezi V2 a V4,
V4 – 5. mezižebří vlevo medioklavikulárně,
V5 – vlevo přední axilární čára (stejně vysoko jako V4),
V6 – vlevo střední axilární čára (stejně vysoko jako V4).