Antikoagulace vs. antiagregace

Warfarin nebo heparin zná téměř každý, hodně lidí ho i pravidelně užívá. Jaký je ale rozdíl mezi léčbou antiagregační a antikoagulační? Obě tyto skupiny léku jsou indikovány u pacientů s rizikem vzniku trombózy – jedná se tedy o léky antitrombotické. S jejich užíváním je spojeno vyšší riziko krvácení při lečebných výkonech, stejně jako při úrazech.

Příčiny trombózy a její následné embolizace jsou jak v tepenném, tak i v žilním řečišti. Podle toho také budou rozdílné klinické příznaky. V následující tabulce jsou nejčastější příčiny trombózy.

Tepny Žíly
ateroskleróza zákroky v rámci chirurgie nebo ortopedie
DM trauma
hypertenze sepse, malignity
zvýšení LDL-cholesterolu
perorální kontraceptiva

Antiagregancia jak již jejich název napovídá ovlivňují zásadní funkci trombocytů – jejich agregaci. Někdy se tedy díky svému cílení označují jako protidestičkové léky. Nejčastějším lékem podávaným těmto pacientům je kyselina acetylsalicylová (ASA, prodávána pod různými gerickými názvy).  Její podávání výrazně pozitivně ovlivňuje riziko komplikací a souvisejících úmrtí u pacientů s prokázanou aterosklerózou (na srdeční infarkt, CMP). Pacienti netolerující ASA v dnešní době mají možnost užívat novější preperáty na principu blokátorů destičkových receptorů pro ADP (clopidogrel).

Antikoagulancia dělíme perorální a podávaná formou s.c. injekcí. Pacienti dlouhodobě užívající antikoagulační terapii ve většině případů uživají peorální formu. Jediným přípravkem této skupiny je Warfarin (antagonista vitaminu K), tím inhibuje konverzi protrombinu na trombin. Při terapii je warfarinem je nezbytná dobrá spolupráce pacienta, spočívající především v pravidelných kontrolách INR a správného užívání léku a ze strany lékaře možnost jeho interakcí s jinými léčivy (NSAID). Injekčně podávanou látkou je nízkomolekulární heparin (clexane). Cílem je nastavenéí a udržení terapeutické hladiny INR mezi 2,5 – 3,0.

 

 


Zdroje:
• http://www.tribune.cz/clanek/15658
• http://www.tribune.cz/clanek/12230
• http://hrubaskala.net/mini_soubory/04/290504_a3.pdf
• http://www.medicina.cz/odborne/clanek.dss?s_id=8724&s_ts=40539,90875